Reglement

Het Miles Attack Programma is een klantenbindings- en aanmoedigingsprogramma dat wordt aangeboden door de onderneming AIR CORPORATE SYSTEM, een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een aandelenkapitaal van 100.000 Euro, met hoofdkantoor te 25-29, rue Anatole France, 92300 Levallois-Perret - FRANKRIJK, en ingeschreven onder het nummer 402 832 570 RCS Nanterre.

ARTIKEL N°1 / DEFINITIES 

De betekenis van de termen en uitdrukkingen in dit reglement die met een hoofdletter beginnen wordt hieronder in detail uitgelegd.

Onderstaande definities hebben zowel in het enkelvoud als het meervoud dezelfde betekenis.

“Aanhanger” betekent elke persoon die in de hoedanigheid van een reisagent deelneemt aan het Miles Attack Programma conform de voorwaarden die in onderstaand artikel 3 zijn aangegeven;

“Miles Attack winkel” (te vinden onder de tab Besteed uw Miles) betekent de ruimte waar zowel het aanbod van de cadeaus als hun waarde in Miles aan de Aanhangers wordt voorgesteld;

“Klant” betekent de rechtspersoon of natuurlijke persoon die klant is van de Aanhanger of van het reisbureau waar de Aanhanger werknemer is;

“Miles Attack code” is de code bestaande uit vier letters die door Miles Attack aan elke Aanhanger wordt toegekend, en die de Aanhanger aan de Partner dient mee te delen tijdens het plaatsen van een boeking voor een bepaalde dienst zodat Miles Attack op de hoogte wordt gebracht van het bestaan van de boeking als het aantal Miles die aan de Aanhanger moet worden toegekend door het plaatsen van deze boeking;

“Account” betekent de open account op naam van elke Aanhanger, waarvan de toegang exclusief aan hem is voorbehouden, en waarop de Miles worden opgenomen die aan de Aanhanger werden toegekend en die hij kan besteden in ruil voor cadeaus;

“Miles” betekent de spaarpunten die aan elke Aanhanger worden toegekend conform de voorwaarden die in artikel 4 van het Reglement zijn aangegeven, en die elke Aanhanger in staat stelt om cadeaus in de Miles Attack winkel uit te kiezen;

“Miles Attack” betekent de Onderneming belast met het beheren en uitvoeren van het Miles Attack Programma;

“Partner” betekent de partners van Miles Attack, waarvan de lijst op de Website te vinden is, die aan de Aanhangers aanbieden om Miles te verwerven in ruil voor het verkopen van de diensten die deze partners aanbieden. De partners van Miles Attack kunnen tevens speciale aanbiedingen aan de Aanhangers aanbieden conform het artikel 6 van het Reglement;

“Miles Attack Programma” betekent het klantenbindings- en aanmoedigingsprogramma bestemd voor elke natuurlijke persoon in de hoedanigheid van een reisagent, of werknemer van een reisbureau, dat wordt aangeboden door de Onderneming en onderworpen is aan het Reglement;

“Reglement” betekent dit reglement dat voor het Miles Attack Programma van toepassing is;

“Website” betekent de website die door de Onderneming wordt beheerd en geëxploiteerd met als doel het beheren van het Miles Attack Programma, toegankelijk vanaf het adres http://www.milesattack.com;

“Onderneming” betekent de onderneming AIR CORPORATE SYSTEM, een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een aandelenkapitaal van 100.000 Euro, met hoofdkantoor te 25-29, rue Anatole France, 92300 Levallois-Perret - FRANKRIJK, en ingeschreven onder het nummer 402 832 570 RCS Nanterre;

ARTIKEL N°2 / ONDERWERP - TOETREDING TOT HET MILES ATTACK PROGRAMMA

De Aanhanger verzamelt binnen het kader van het Miles Attack Programma Miles die hij over het algemeen verwerft door het verkopen van de diensten van de Partners van Miles Attack aan zijn klanten, conform de voorwaarden die in artikel 4 hieronder zijn aangegeven.

De deelname aan het Miles Attack Programma ontstaat uitsluitend door het openen van een Account op de Website waarop de Miles worden toegekend en die enkel raadpleegbaar en toegankelijk is door de Aanhanger conform de voorwaarden die in artikel 3 hieronder zijn aangegeven.

Toetreding tot het Miles Attack Programma impliceert dat de Aanhanger op de hoogte is van het Reglement of elk ander reglement dat door de Onderneming wordt opgesteld om dit reglement te vervangen en deze tevens voorafgaand aanvaardt.

ARTIKEL N°3 / TOETREDING TOT MILES ATTACK

Toetreding tot het Miles Attack Programma is gratis, en toegankelijk op eenvoudige aanvraag door elke meerderjarige natuurlijke persoon die over de nodige vergunningen beschikt om de activiteiten van een reisagent in Belgium uit te oefenen of elke werknemer van een reisbureau gevestigd in Belgium dat over de nodige vergunningen beschikt om dergelijke activiteiten uit te oefenen.

Om een aanvraag tot toetreding te maken, dient de reisagent zich aan te melden op de website of een formulier in te vullen en kennis te nemen van het Reglement.

Er wordt aan elke Aanhanger, die een formulier tot toetreding invult, gevraagd om een “login” [Naam van gebruiker] en een wachtwoord in te voeren die hem in staat stelt om later toegang tot zijn account te krijgen.

Het bekrachtigen van zijn inschrijving door de Aanhanger leidt tot het toekennen van een persoonlijke account door Miles Attack zodat de Aanhanger Miles kan verzamelen conform de voorwaarden die in het Reglement zijn voorzien.

Miles Attack zal tevens een persoonlijke Miles Attack code genereren die automatisch aan elke Aanhanger wordt toegewezen.

Miles Attack behoudt zich het recht voor om elke toetreding te annuleren die de voorwaarden van het Reglement niet respecteert. De Aanhanger wordt in dit geval geschrapt: zijn account en zijn Miles Attack code worden gewist en al zijn verworven Miles worden geannuleerd.

De account van Miles Attack leden die de afgelopen 2 jaar niet meer ingelogd hebben op Miles Attack, zullen automatisch worden gedeactiveerd.

Voorts wordt verduidelijkt dat het toetreden tot het Miles Attack Programma op de website tot stand komt door het aanvaarden en ondertekenen van het Reglement via elektronische handtekening. De plaats voor het ondertekenen van het Reglement wordt geacht het hoofdkantoor van de Onderneming in Frankrijk te zijn.

De Aanhanger erkent dat hij met volledige kennis het Reglement (en elk ander document voortvloeiend uit het Miles Attack Programma) via elektronische handtekening heeft ondertekend met gebruik van de aangeboden technologie en conform de bepalingen hier vermeld, en doet, binnen het kader van een klacht en/of vordering, aldus afstand van het betwisten van de betrouwbaarheid van de elektronische handtekening als oplossing en/of zijn uiting van bereidheid om deel te nemen aan het Miles Attack Programma.

De Aanhanger wordt eraan herinnerd dat een ondertekening in elektronisch vorm dezelfde bewijskracht heeft als een ondertekening in papiervorm, mits de identiteit van de persoon die de handtekening heeft geplaatst naar behoren kan worden bepaald en de handtekening volgens de geldende voorwaarden wordt geplaatst en bewaard zodat de integriteit wordt verzekerd (artikel 1316-1 en 1316.3 van het Burgerlijk wetboek).

De aanhanger aanvaardt, door het aanvaarden van zijn toetreding tot het Miles Attack Programma, om elektronische communicatie met de Onderneming uit te wisselen en te ontvangen.

Dit impliceert tevens de aanvaarding dat alle overeenkomsten, informatie, openbaarmakingen en andere communicatie die op elektronische wijze wordt uitgewisseld aan alle wettelijke verplichtingen voldoen die uit schriftelijke uitwisseling voortvloeien, tenzij een bepaalde wetgeving een andere manier van communicatie oplegt.

ARTIKEL N°4 / HET VERKRIJGEN VAN MILES

4.1 De aanhanger kan Miles op zijn Account verzamelen:

4.1.1 Wanneer hij aan een Klant diensten verkoopt die door de Partners worden aangeboden en waarvoor de Partners het toekennen van Miles voorzien en dit binnen het barema dat in artikel 4.3 is aangegeven; en/of

4.1.2 Door deel te nemen aan wedstrijden, quizzen, boosters of andere aanbiedingen van Miles Attack op de website; en/of

4.1.3 Door het steunen van een andere reisagent om Aanhanger te worden. Om dit te doen dient de Aanhanger een formulier voor peterschap op de website in te vullen, die door Miles Attack via e-mail wordt verzonden naar elke reisagent die de Aanhanger heeft aangewezen. Het is aan de Aanhanger om zich ervan te verzekeren dat de reisagent, die hij heeft aangewezen, zijn toestemming heeft gegeven voor het versturen van de e-mail door Miles Attack en hij moet, indien nodig, het bewijs van deze instemming kunnen aantonen. De Aanhanger is verantwoordelijk voor alle kosten en schade aan de Onderneming in geval deze verplichting niet wordt gerespecteerd.

4.1.4. Er worden bovendien tijdens de toetreding van elke Aanhanger Miles toegekend.

4.2 Voorwaarden voor het toekennen van Miles op de Account.

4.2.1 De account is onderverdeeld in twee sub-accounts, de ene getiteld “Lopende”, de andere getiteld “Te besteden”.

Enkel de Miles die op de sub-account “Te besteden” zijn gecrediteerd kunnen door de Aanhanger worden besteed om een van de cadeaus in de Miles Attack winkel te krijgen.

4.2.2 Wanneer de Aanhanger aan een Klant een dienst verkoopt conform de voorwaarden voorzien in paragraaf 4.1.1, worden de Miles die hem worden toegekend volgens het geldig barema overeenkomstig artikel 4.3 in eerste instantie opgenomen in de sub-account “Lopende”, in afwachting van een bevestiging van de Partner dat de dienst die de klant heeft geboekt perfect is uitgevoerd. Eenmaal Miles Attack bevestiging van een perfecte uitvoering door de Partner heeft ontvangen, stort Miles Attack de Miles op de sub-account “Te besteden”.

In geval van een betwisting van de perfecte uitvoering van de dienst die de Klant heeft geboekt (in het bijzonder in geval van niet betaling, terugbetaling of annulering door de Partner), kan de Onderneming overgaan tot het definitief, volledig of gedeeltelijk, annuleren van de Miles die aan de Aanhanger zijn toegekend voor het verkopen van deze dienst en op de sub-account “Lopende” zijn opgenomen, ongeacht de reden van deze betwisting.

De Aanhanger heeft een jaar, te tellen vanaf de boekingsdatum van de dienst, om deze op zijn Miles Attack account aan te geven.

4.2.3 Wanneer de Aanhanger peter van een reisagent wordt conform de voorwaarden voorzien in paragraaf 4.1.3, worden de Miles die hem worden toegekend volgens het geldig barema overeenkomstig artikel 4.3 in eerste instantie opgenomen in de sub-account “Lopende”. Miles Attack stort de Miles die aan de Aanhanger zijn toegekend op de sub-account “Te besteden” ten laatste 15 dagen na startdatum van het uitvoeren van de eerste dienst die door het petekind van de Aanhanger is geboekt en recht geeft op het toekennen van Miles, conform paragraaf 4.2.2.

4.2.4 De Miles die door de Aanhanger worden verworven binnen het kader van 4.1.2 en 4.1.4 worden rechtstreeks op de sub-account “Te besteden” opgenomen, (uitgezonderd de Miles die door boosters worden verworven, deze worden pas na de vertrekdatum van de klant opgenomen) naar gelang het geldig barema overeenkomstig artikel 4.3.

4.2.5 Er is geen plafond voor wat betreft het aantal Miles dat een Aanhanger op zijn Account kan hebben.

4.2.6. De Miles worden door Miles Attack alleen toegekend conform de voorwaarden die in dit artikel 4 zijn voorzien. In dit verband bepaalt Miles Attack tevens dat een Aanhanger in geen enkel geval Miles kan kopen of verkopen. De Miles kunnen echter wel van een Aanhanger naar een andere Aanhanger worden overgedragen conform de voorwaarden die in artikel 8 hieronder zijn voorzien.

4.3 Barema

4.3.1 Elke partner heeft de verantwoordelijkheid om een barema van Miles die worden toegekend voor het verkopen van een van haar diensten op te stellen en bij te werken en deze aan Miles Attack mee te delen. De Aanhangers worden in kennis gesteld van dit barema op de Partnerpagina in de website.

4.3.2 Het barema van Miles die door Miles Attack aan de Aanhangers wordt toegekend bij hun toetreding, deelname aan wedstrijden, quizzen, boosters of andere voorstellen op de Website of door het peterschap van nieuwe Aanhangers wordt in alle vrijheid bepaald door Miles Attack die de Aanhangers hiervan op de hoogte stelt op de relevante pagina van zijn Website.

4.3.3 Onder voorbehoud van de bepalingen in de paragraaf 4.3.4 worden de barema’s voor het toekennen van Miles jaarlijks bijgewerkt. Hetzelfde geldt voor de waarde van de Miles voor het aanbod van cadeaus die in de winkel worden voorgesteld, conform artikel 5. De waarde van de cadeaus kan op elk moment worden aangepast, naargelang de prijzen die de leveranciers aanrekenen of de transportkosten. De nieuwe tarieven treden in werking vanaf hun vermelding op de Website.

4.3.4 De barema's voor het toekennen van Miles als de waarde in Miles voor de cadeaus kunnen op elk moment worden gewijzigd, op eigen initiatief van Miles of de Partners (volgens het barema van de Miles in kwestie), en dit tijdelijk, binnen het kader van speciale aanbiedingen, of permanent. De Aanhangers worden hiervan ingelicht (i) via het sturen van een e-mail naar het adres dat bij inschrijving werd aangegeven, of (ii) via weergave van deze aanpassingen op de Website.

De wijzigingen in de toekenningsbarema’s treden onmiddellijk na publicatie op de website in werking, tenzij anders is bepaald. De wijzigingen in de barema’s voor het toekennen van Miles voor verkopen uitgevoerd conform artikel 4.1.1. gelden niet voor verkopen die zijn uitgevoerd vóór de datum van publicatie van de wijzigingen, ongeacht de datum van toekenning van de Miles in kwestie.

4.4. Geschillen betreffende het toekennen van Miles

4.4.1. De Miles komende van het verkopen van diensten worden toegekend op basis van de gegevens die door de Partners worden meegedeeld. De Onderneming is niet verantwoordelijk voor problemen die zich kunnen voordoen tijdens het boeken van diensten bij de Partners of voor fouten of weglatingen (al dan niet bewust) tijdens het overdragen van het overzicht van de diensten die door de Aanhangers zijn geboekt. In geval van een betwisting heft het geschil de relatie tussen de Aanhanger en de Partner op, en heeft de Aanhanger alleen regres tegen de Partner. Van de Onderneming kan alleen worden verlangd een lijst met de boekingen die de Partner heeft geleverd aan de Aanhanger te geven.

Klachten over het toekennen van Miles moeten schriftelijk en aan de Onderneming worden gedaan door het verzenden van een e-mail naar [info@milesattack.com] en een kopie per aangetekende brief. Klachten moeten uiterlijk 2 maanden na het einde van de maand waarin de Miles in de sub-account “Lopende” zijn opgenomen in het bezit van Miles Attack zijn. De Aanhanger wordt na het einde van deze termijn uitgesloten om klacht in te dienen.

4.4.2. In geval van een geschil betreffende Miles komende van deelname aan wedstrijden, quizzen, boosters of andere voorstellen op de Website, gelden de gegevens die zijn opgeslagen door het informaticasysteem van de Onderneming of de Partner van de Onderneming, die betrokken is bij het beheer van deze genoemde wedstrijden, quizzen, boosters of andere voorstellen, als bewijs van het resultaat van deze acties en kunnen ze niet juridisch worden aangevochten.

In geval van een probleem tijdens het opslaan van deze gegevens of een storing van de gebruikte systemen voor het beheren van deze acties, behoudt de onderneming zich het recht voor om het toekennen van Miles voor deze acties te weigeren.

ARTIKEL N°5 / MILES ATTACK WINKEL - MILES IN CADEAUS OMZETTEN

Het totaal aantal Miles die op de Account in de sub-account “Te besteden” zijn opgenomen, geeft de Aanhanger toegang tot cadeaus waarvan de aard en de waarde in Miles op de Website in de tab "Uw Miles besteden” zijn vermeld. Deze tabel groepeert enkele “Etalages” die zijn gerangschikt (i) op thema en/of (ii) op basis van de kost in Miles voor de cadeaus die ze bevatten.

Bepaalde thema-etalages kunnen echter van een korte duur zijn. De Aanhanger wordt hiervan via de Website ter kennis gebracht. 

De Onderneming bepaalt zelf de waarde van de cadeaus in Miles.

De cadeaus die aan de Aanhangers worden aangeboden kunnen producten, diensten of aankoopbonnen zijn. Eenmaal de Aanhanger een cadeau uit de Miles Attack winkel heeft gekozen door deze in zijn mand te plaatsen en zijn keuze te bevestigen, wordt er door Miles Attack een e-mail met een overzicht naar de Aanhanger verzonden.

De Account wordt vervolgens gedebiteerd met de waarde in Miles die met het gekozen cadeau overeenstemt.

Miles Attack beschikt over een voorraad voor bepaalde cadeaus in de Miles Attack winkel. De andere zijn het onderwerp van specifieke bestellingen die door Miles Attack worden geplaatst.

In geval de voorraad is uitgeput of wanneer Miles Attack in de onmogelijkheid verkeert het cadeau aan dezelfde voorwaarden te leveren als voorheen bepaalt, behoudt Miles Attack zich het recht voor om op elk moment een cadeau van een gelijksoortige aard te leveren. De Aanhanger behoudt zich echter het recht voor om dit voorstel al dan niet te aanvaarden. Als de Aanhanger het vervangend cadeau dat door Miles Attack wordt aangeboden weigert, verbindt Miles Attack er zich toe om de Account onmiddellijk te crediteren met het aantal Miles die voorheen werden gedebiteerd.

De cadeaus worden geleverd via de post of een vervoersmaatschappij. In dit laatste geval neemt Miles Attack contact op met de Aanhanger om hem de datum en plaats van levering mee te delen. Als het cadeau echter bij levering niet conform of beschadigd is, zijn de retourkosten voor rekening van de Aanhanger.

De Aanhanger kan op elk moment kennis nemen van de voortgang van zijn aanvraag voor een cadeau, door een contactformulier in te vullen dat op de Website onder de tab “Contact” te vinden is of, indien aangegeven op de Website, door te bellen naar Miles Attack via het telefoonnummer dat onder de tab “Contact” is vermeld.

Miles Attack behoudt zich het recht voor om op elk moment een cadeau uit haar winkel te halen, ongeacht de reden. De Aanhanger kan aldus niet van de Onderneming eisen om hen een cadeau te geven die voorheen op de Miles Attack winkel te zien was en waarvoor hij Miles heeft gespaard.

De huidige algemene voorwaarden worden toegepast op alle bestellingen via de website www.milesattack.com. AIR CORPORATE SYSTEM behoudt zich te allen tijde het recht voor deze algemene voorwaarden aan te passen of te wijzigen. In het geval van aanpassing worden de geldende algemene voorwaarden op de dag van de bestelling toegepast.

5.1 BESTELLINGEN

Modaliteiten
Kies uw geschenken in de catalogus en vul een leveringsadres in. Gelieve iedere wijziging of aanvulling betreffende uw adres en uw gegevens (telefoon of mail) te melden zodat wij uw bestelling binnen de beste voorwaarden kunnen opvolgen.
Wij vragen u ook met aandrang om bij uw bestelling uw persoonlijk e-mailadres te vermelden evenals een mobiel telefoonnummer waarop we u makkelijk kunnen bereiken.

Bevestigingsmail en bestelnummer
Nadat u uw geschenken gekozen heeft en uw bestelling bevestigd heeft, krijgt u automatisch een bevestigingsmail. In die mail (wij raden u ten stelligste aan die te printen en te bewaren) vindt u uw bestelnummer.

Bevestiging van de bestellingen en elektronische handtekening
Volgens de wet van 13 maart 2000 betreffende de elektronische handtekening, houdt iedere bestelbon door de gebruiker ondertekend door een ‘dubbele klik’ een onherroepelijke aanvaarding in. Die kan niet betwist worden behalve binnen de context van de huidige algemene voorwaarden. De ‘dubbele klik’ verbonden aan de identificatie en de onweerlegbaarheid en aan de bescherming van de integriteit van de boodschappen, wordt beschouwd als een elektronische handtekening.
Deze elektronische handtekening tussen partijen heeft dezelfde waarde als een handgeschreven handtekening.
De begunstigde bevestigt kennis te hebben genomen van deze voorwaarden alvorens over te gaan tot bestellen.
Het overgaan tot bestellen impliceert dus de volledige aanvaarding van het reglement zonder voorbehoud. Na bevestiging van de bestelling wordt geen enkele wijziging en/of annulering meer aanvaard.
De datum van de bevestiging van de bestelling is gelijk aan de datum van de online bestelling of aan de ontvangstdatum van de mail.

Opvolging van de bestelling
U heeft eveneens de mogelijkheid om uw bestelling online te volgen. Ga op de website naar “Mijn account”, “Mijn bestellingen” en controleer de status van uw bestelling.

Geschenkencatalogus
AIR CORPORATE SYSTEM behoudt zich het recht voor het aanbod van de geschenken te wijzigen door bepaalde producten toe te voegen of te verwijderen. Ook de waarde van de geschenkpunten kan op ieder moment gewijzigd worden.
De voorgestelde producten in deze catalogus zijn uitsluitend bestemd voor familiale doeleinden.
In het geval van foutief gebruik, kunnen sommige producten door hun aard risico op letsel vertonen. Wij raden u ten stelligste aan om voor ieder gebruik kennis te nemen van de bijsluiter en de vermelde aanbevelingen strikt op te volgen. De keuze van een product is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de klant.  De gehele of gedeeltelijke onmogelijkheid om bepaalde producten te gebruiken omwille van de onverenigbaarheid van het materiaal kan op geen enkel moment aanleiding geven tot het opeisen van een schadevergoeding aan, een terugbetaling door of het aansprakelijk stellen van AIR CORPORATE SYSTEM.

Beschikbaarheid van de geschenken
Rekening houdend met het feit dat bepaalde producten door onze leveranciers vernieuwd worden, is het mogelijk dat een bepaald artikel door u besteld, niet meer voorradig is op het moment van ontvangst van uw bestelling.
In dat geval garanderen wij u de levering van een product met minstens dezelfde technische kenmerken.
In het geval geen vervanging mogelijk is bijvoorbeeld ten gevolge van het stopzetten van de productie van een bepaald artikel, nodigen wij u uit een nieuwe keuze te maken. Wij kunnen u eveneens een gelijkwaardig alternatief voorstellen. In het geval geen enkele van de door ons voorgestelde artikelen u bevalt, gaan wij over tot het terugstorten van uw miles.
De foto’s en beschrijvingen op de website zijn niet bindend.

Puntenwaarde van de geschenken
AIR CORPORATE SYSTEM behoudt zich het recht voor de puntenwaarde van de geschenken te allen tijde te wijzigen maar verbindt zich ertoe de vermelde bedragen op het moment van uw bestelling toe te passen, onder voorbehoud van beschikbaarheid op die datum.

Specifieke producten
Wijnen : wat de wijnen betreft zal -in het geval een bepaald wijnjaar is uitgeput- automatisch een ander wijnjaar verzonden worden. In uw belang en met de bedoeling aan uw verwachtingen op het vlak van de kwaliteit en de waarde van de wijnen tegemoet te komen, kunnen wij ons verplicht zien om u een andere wijn te leveren. Overmatig alcoholgebruik kan uw gezondheid schaden. Drink met mate.
Televisietoestellen: moeten door uzelf aangegeven worden bij de dienst kijk- en luistergeld.
Fietsen: alle voorgestelde fietsen zijn conform aan de Franse wetgeving en worden volledig gemonteerd geleverd.
Gelieve ons voor iedere bestelling van textiel of fietsen op de website uw maat mee te delen.

5.2 LEVERING

Leveringstermijn
Onder voorbehoud van beschikbaarheid van de bestelde producten varieert de leveringstermijn van 1 tot 5 weken maximum. Het gaat om een gemiddelde termijn in functie van bestemming, verzendingswijze maar ook in functie van de beschikbaarheid van de artikelen.
Het overschrijden van deze termijn kan in geen geval aanleiding geven tot het annuleren van de bestelling en geeft geen enkel recht op compensatie tenzij deze termijn zonder uw goedkeuring met 4 weken overschreden wordt. Enkel in dit geval kan uw bestelling geannuleerd worden en worden de Miles opnieuw aan uw tegoed toegevoegd.

Verzendingswijze
De gekozen producten worden via de post of via een privétransporteur geleverd. In het geval de producten omslachtig of volumineus zijn, kan het zijn dat de transporteur voorafgaandelijk telefonisch contact opneemt om zeker te zijn dat er kan geleverd worden. In het geval de klant niet aanwezig is op het moment van de afspraak, kunnen punten afgetrokken worden om een nieuwe levering te garanderen. De levering van de goederen door de transporteur wordt in ieder geval enkel bevestigd door een handtekening van de klant op de leveringsbon. Rekening houdend met het uitgebreide aanbod van geschenken kan de levering van verschillende artikelen het voorwerp uitmaken van verschillende leveringen via verschillende leveringskanalen.

Aansprakelijkheid
AIR CORPORATE SYSTEM kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen in geval van een laattijdige levering door de Post of iedere andere transporteur.
AIR CORPORATE SYSTEM kan niet aansprakelijk gesteld worden voor een niet-levering in het geval van een onvoorziene toevalligheid, een geval van heirkracht, een verstoring van het transport of een staking, geheel of gedeeltelijk bij de postdiensten,  andere transportdiensten en/of communicatiediensten, slechte weersomstandigheden, brand.

Leveringsadres
De levering gebeurt normaal gezien aan de toegangsdeur met uw hulp indien nodig. In het geval de toegang bemoeilijkt wordt of het leveringsadres niet op het gelijkvloers is, wordt de colli geleverd voor uw woning of op het gelijkvloers van het gebouw waarin uw appartement zich bevindt. In het laatste geval moet u zelf zorgen voor het transport van de colli naar uw verdieping.
Opgelet : een postbusadres is geen leveringsadres

Ontvangst
De ontvangst is de handeling waarmee de bestemmeling van de goederen bezit neemt van de goederen op het moment van de levering door de leverancier of door een aangeduide derde (transporteur).
Zij wordt uitgevoerd door de ontvanger : de klant of een door deze laatste aangeduide gevolmachtigde.
De overhandiging van de goederen door de transporteur wordt in ieder geval alleen bekrachtigd door de handtekening van de ontvanger op de leveringsbon. De handtekening bekrachtigt de eigendomsoverdracht.
De ontvanger is verplicht te controleren of de geleverde goederen conform zijn aan de bestelde goederen alvorens de leveringsbon te tekenen.
Iedere afwijking betreffende de levering ( beschadiging, ontbrekend product in vergelijking met de leveringsbon, beschadigde colli) moet op een gedetailleerde manier verplicht vermeld worden op de leveringsbon en ondertekend worden door de ontvanger.
Iedere afwijking moet gedetailleerd en gemotiveerd schriftelijk gemeld worden op de leveringsdocumenten (vrachtbrief/leveringsborderel…) en dit in het bijzijn van de chauffeur.
OPGELET : u kan foto’s maken van de verpakking en het product maar algemene formules zoals : «  behoudens controle achteraf » of «  onder voorbehoud van uitpakken » hebben geen enkele juridische waarde.
Ieder geweigerd product moet in zijn totaliteit en in zijn oorspronkelijke verpakking aan de transporteur overgemaakt worden.

DUS , IN HET BIJZIJN VAN DE TRANSPORTEUR :
Controleert u het aantal colli’s die op de verzendingsbon vermeld staan. In het geval er ontbreken, aanvaardt u de levering maar maakt u op de verzendingsbon melding van het aantal colli’s en van de ontbrekende artikelen.
Controleert u de staat van de colli’s : indien de colli’s beschadigd zijn, scheuren of deuken vertonen, moet u ze weigeren en op de verzendingsbon melden : « geweigerde colli’s, beschadigde colli’s ». Aarzel vooral niet om de staat van de  producten in de colli’s te controleren, zelfs in het geval deze laatste geen scheuren of deuken vertonen, noch beschadigd zijn. Het kan gebeuren dat de producten beschadigd worden als gevolg van een onvoorzichtige behandeling.

Klachten
Overeenkomstig artikel L.133.3 van de nieuwe handelswetgeving, beschikt iedere klant na ontvangst van de goederen over een termijn van twee dagen, feestdagen niet inbegrepen, om per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs, gemotiveerd klacht in te dienen bij de transporteur en een kopie van deze klacht per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs te richten aan : PROGRAMMA MILES ATTACK p/a COUPDEPOING – Klachtendienst – Avenue Auguste Vérola, 27 06200 Nice, France.
Producten terugsturen kan binnen de 7 werkdagen  volgend op de levering en voor rekening van de klant. De verzending moet gebeuren via een transportformule waarbij getekend wordt bij overhandiging.
Iedere klacht die buiten deze periode geformuleerd wordt, wordt niet aanvaard. Teruggestuurde goederen worden alleen aanvaard in hun volledig oorspronkelijke staat (verpakking, toebehoren, gebruiksaanwijzing).
De termijn waarbinnen de getekende leveringsbonnen bezorgd worden (ondertekend bewijs van levering van de colli) is 30 dagen vanaf verzendingsdatum. Om een onderzoek te kunnen openen, gelieve ons een kopie van uw identiteitskaart evenals een beëdigde verklaring te bezorgen.
Eens deze periode verstreken, kan de transporteur de correcte levering van de colli niet meer bewijzen en vervalt dus iedere mogelijkheid om klacht in te dienen. In dit geval kan de transporteur niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade.
BELANGRIJK : later dan één maand na levering wordt geen enkele klacht betreffende de levering van producten (niet-geleverd, product niet-conform, beschadigd of niet operationeel, aanvraag van leveringsbewijs) door AIR CORPORATE SYSTEM meer aanvaard.

5.3 WAARBORGEN / DIENST NA VERKOOP
De dienst na verkoop zit vervat in de garantie die constructeurs voorzien in betrokken  technische productiecentra. Het vervoer van de goederen naar die centra is voor rekening van de klant en moet verplicht verzekerd worden door een transportformule met levering tegen ondertekening.
In het geval een product moet teruggestuurd worden naar onze leverancier geschenken, is het transport voor rekening van de klant en moet dit verplicht verzekerd worden door een transportformule met levering tegen ondertekening.

5.4 BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS
AIR CORPORATE SYSTEM verbindt zich ertoe de Franse en Europese wetgeving betreffende de bescherming van de persoonsgegevens te respecteren en binnen het kader van zijn activiteiten voldoende waarborgen te bieden om de bescherming van de persoonsgegevens te verzekeren. AIR CORPORATE SYSTEM heeft voor elke toegang op de website, elke fase van een bestelling, levering of andere dienst een inspanningsverplichting.
Het bedrijf kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig ongemak of schade inherent aan het gebruik van internet, meer bepaald een onderbreking van de service, een externe inbraak of de aanwezigheid van computervirussen,  of ieder voorval dat beschouwd wordt als heirkracht, overeenkomstig betreffende wetgeving.
U heeft recht op toegang tot, wijziging, aanpassing of verwijdering van uw persoonlijke gegevens (art 34 van de wet op de bescherming van persoonsgegevens van 6 januari 1978) door middel van een schrijven gericht aan : AIR CORPORATE SYSTEM, MILES ATTACK PROGRAMMA, Rue Anatole France, 25-29 92300 LEVALLOIS PERRET France.

5.5 REPRODUCTIE
Met betrekking tot de artistieke of intellectuele eigendom is iedere reproductie, geheel of gedeeltelijk, in Frankrijk of daarbuiten bij wet verboden.

ARTIKEL N°6 / GELDIGHEIDSDUUR VAN DE MILES

De Account is geopend voor onbepaalde duur.

De Miles die in de sub-account "Te besteden” aanwezig zijn, zijn geldig tot 31 december van het kalenderjaar volgend op het kalenderjaar waarin deze Miles in deze sub-account zijn gecrediteerd. Bijvoorbeeld, alle Miles die in de sub-account “Te besteden” tussen 1 januari 2010 en 31 december 2010 gecrediteerd zijn, blijven geldig tot 31 december 2011.

Als er een cadeau wordt aangekocht, worden eerst de Miles gebruikt die het eerst zullen verstrijken.

ARTIKEL N°7 / PERSOONLIJKE ACCOUNT - OVERDRACHT VAN MILES

De Account is strikt persoonlijk voor elke Aanhanger. Hetzelfde geldt voor zijn “login” [naam van gebruiker] en zijn wachtwoord, deze zijn vertrouwelijk.

De Account mag in geen enkel geval aan een derde worden overgedragen.

Alleen de Aanhanger mag zijn Miles in cadeaus omzetten.

Miles Attack is gemachtigd tot het definitief en onomkeerbaar overdragen van de verworven Miles op de Account van een Aanhanger naar de account van een andere Aanhanger. De overdracht kan alle of een deel van de verworven Miles betreffen.

Om dit te verwezenlijken dient de Aanhanger die zijn Miles wilt schenken een formulier in te vullen die op de Website te vinden is om zijn toestemming te geven dat alle of een deel van zijn Miles die op zijn Account staan definitief naar de Account van een andere Aanhanger overgedragen mogen worden. Na het ontvangen van het formulier zal Miles Attack het aantal aangegeven Miles vanaf de Account van de aanvrager naar deze van de begunstigde overschrijven.

Als een Aanvrager al zijn Miles overdraagt, kan hij tevens aan Miles Attack uitdrukkelijk vragen om zijn Account op te zeggen door middel van het formulier voor overdracht. Na het ontvangen van het formulier zal Miles Attack zowel de Account van de Aanhanger als zijn Miles Attack code wissen. Hij verliest aldus onherroepelijk de hoedanigheid van Aanhanger.

ARTIKEL N°8 / PERSOONLIJKE GEGEVENS

De nominatieve informatie, die via het inschrijvingsformulier door de Onderneming wordt verzameld, is bestemd voor Miles Attack, die zich het recht voorbehoudt om de informatie te gebruiken binnen het kader van het Miles Attack Programma (in het bijzonder voor het contact opnemen met en het uitwisselen van informatie met de Aanhanger en voor marketingdoeleinden binnen het kader van haar activiteit).

Er mag in geen enkel geval nominatieve informatie over de Aanhanger aan een derde worden meegedeeld. Het lidmaatschap van een Aanhanger van een reisbureau kan echter aan de Partners ter kennis worden gebracht. 

De verzamelde en anoniem gemaakte informatie kan worden gebruikt voor statistische analyse.

Er wordt aan herinnerd dat in het inschrijvingsformulier:

- Bepaalde gevraagde informatie verplicht moet worden ingevuld. Dit stelt Miles Attack in staat om de inschrijvingen te verwerken.

- Andere informatie heeft een facultatief karakter. De Aanhanger heeft aldus de keuze om dit wel of niet te geven. Dit stelt Miles Attack in staat om meer gepaste diensten aan te bieden afhankelijk van de situatie van de Aanhanger.

Overeenkomstig de gewijzigde wet inzake "Informatica en Vrijheden” van 6 januari 1978 heeft elke Aanhanger het recht tot het inzien en wijzigen van zijn informatie door dit schriftelijk aan te vragen op het volgende adres:

AIR CORPORATE SYSTEM

Miles Attack Programma

25-29, rue de Anatole France

92300 Levallois-Perret

Overeenkomstig het artikel 22 van de wet van 6 januari 1978 worden de bestanden die door Miles Attack worden gemaakt en hun behandeling geregistreerd bij de Nationale Commissie voor Informatica en Vrijheden (Het registratienummer wordt via de Website aan de Aanhanger geleverd).

ARTIKEL N°9 / VERANTWOORDELIJKHEID

De Onderneming wijst alle aansprakelijkheid van zich af in geval van een verkeerd gebruik van de Account of de Miles of het gebruik van de Account of de Miles door een onbevoegde derde.

De login en het wachtwoord van de Aanhanger moeten door de Aanhanger vertrouwelijk worden gehouden. Hij is verantwoordelijk voor elk gebruik van deze login en wachtwoord door derden, en alle handelingen uitgevoerd met gebruik van deze login of wachtwoord.

In geval de Aanhanger vermoedt dat de vertrouwelijkheid van zijn login en/of wachtwoord werd aangetast, dient hij onmiddellijk de Onderneming hierover in te lichten en een nieuwe login en wachtwoord aan te vragen.

De Onderneming behoudt zich het recht voor alle maatregelen te nemen die hij nodig acht in geval van een frauduleus of onrechtmatig gebruik van de Account.

Elke overtreding van dit Reglement en/of elke vervalsing van informatie die aan Miles Attack wordt gegeven leidt tot het schrappen van de Aanhanger uit het programma en het annuleren van zijn verworven Miles.

De Website staat ter beschikking van de Aanhangers as is. Hoewel de Onderneming redelijke inspanningen heeft geleverd om de Website vrij van fouten en actueel te houden, kan ze niet aansprakelijk worden gesteld in geval de inhoud van de Website niet langer actueel is of fouten bevat, behalve bij een opzettelijke fout van harentwege. De Onderneming kan tevens niet verantwoordelijk worden gesteld voor virussen, malware, Trojaanse paarden of andere kwaadaardige software die overgedragen kunnen worden tijdens het gebruiken van de Website of die zich in de e-mails bevinden die verband houden met het Miles Attack programma. Het is aan de Aanhangers om over de nodige firewall- en antivirussoftware te beschikken om dergelijke besmettingen te vermijden.

De Onderneming garandeert niet dat de Website op elk moment beschikbaar en toegankelijk is voor de Aanhangers. De Onderneming is er slechts toe verplicht om redelijke inspanningen te leveren om de toegankelijkheid tot de Website te verzekeren, met dien verstande dat de Website tijdelijk ontoegankelijk kan zijn door onderhoudswerken, in geval van een aanval door een derde, door overmacht of toeval of, meer algemeen, door een handeling van een derde (bijv. de websitehost) of door redenen opgelegd door de administratieve of rechterlijke instanties.

De Onderneming is niet verantwoordelijk voor problemen veroorzaakt door het gebruiken van het internet door de Aanhangers, in het bijzonder problemen bij het verbinden met de Website, vertragingen tijdens het verbinden of problemen die zich voordoen tijdens het overdragen van gegevens tussen de Aanhangers en de Website. 

De afbeeldingen van de cadeaus, die door de Aanhangers kunnen worden aangekocht, zijn niet bindend en dienen alleen als voorbeeld.

De Onderneming kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor directe schade of gevolgschade door een storing aan de cadeaus die door de Aanhangers werden gekocht, behoudens andersluidende wettelijke verplichtingen.

De Onderneming aanvaardt voorts geen enkele verantwoordelijkheid in geval een cadeau die door een Aanvrager wordt gevraagd uitgeput is of in geval de Onderneming in de onmogelijkheid verkeert om het gevraagde cadeau te leveren.

ARTIKEL N°10 / AANPASSING VAN HET REGLEMENT - OPSCHORTING / ONTBINDING VAN MILES ATTACK

De Onderneming kan op elk moment en vrijelijk beslissen om het Reglement aan te passen of aan te vullen. De Onderneming behoudt zich tevens het recht voor om het Miles Attack Programma te onderbreken, aan te passen of te beëindigen.

In dit verband licht de Onderneming de Aanhangers over de gemaakte wijzigingen in (i) via het sturen van een e-mail naar het adres van elke Aanhanger dat bij inschrijving werd aangegeven, of (ii) via weergave van deze aanpassingen op de Website. De aldus opgetreden aanpassing is van toepassing op alle Aanhangers.

Geen enkele aanpassing, waaronder stopzetting van het Miles Attack Programma, geeft recht op schadevergoeding voor de Aanhanger.

In geval van stopzetting van het Miles Attack Programma kunnen de Miles, die de Aanvrager op de dag van de stopzetting heeft verworven, besteed worden aan cadeaus en dit gedurende het lopende kalenderjaar. De Miles gaan na het verstrijken van deze termijn onherroepelijk verloren.

ARTIKEL N°11 / BEVOEGDHEID EN TOEPASSELIJK RECHT - TAAL

Het Reglement en het Miles Attack Programma worden geregeld en uitgelegd volgens het Franse recht. Elk geschil over het Reglement, haar interpretatie en/of de uitvoering of de toepassing van het Reglement of het Miles Attack Programma valt onder de exclusieve bevoegdheid van de Rechtbank van koophandel te Parijs.

Het Reglement is opgesteld in het Frans en in het Engels (en, in voorkomend geval, in de taal van het land waar de Aanhanger zich bevindt).

De Franse versie is de enige versie die prevaleert en voor de partijen bindend is. De Engelse versie (en, in voorkomend geval, de versie uitgegeven in de taal van het land waar de Aanhanger zich bevindt) vormt een erkende en aanvaarde versie en, derhalve kan geen enkele andere vertaling voor de interpretatie van het Reglement worden gevorderd.